30. 4. 2007

Brnopolis a oficiální struktury města

Brnopolis není v opozici vůči Magistrátu města Brna nebo jiným oficiálním strukturám města, kraje apod. Pracovníci útvaru strategie i zástupci Rady města Brna byli seznámeni s projektem Brnopolis a požádáni o spolupráci, resp. o účast v diskusích na tomto weblogu i na pořádaných veřejných akcích.

Budeme-li kritizovat současný stav nebo kroky zvolených představitelů města, budeme tak činit ve snaze o nápravu, resp. o zlepšení stavu, a to pokud možno věcnými argumenty a konkrétními náměty a návrhy. Budeme na ně také očekávat konkrétní odezvu, kterou zprostředkujeme vám, čtenářům. Považujeme za důležité, aby na weblogu diskutována otázky a závěry nezapadly, ale byly vždy po čase shrnuty včetně stanoviska odpovědných zástupců města.

Projekt Brnopolis bude obracet pozornost především na níže uvedené části strategie města Brna, která má být schválena na červnovém zastupitelstvu. V návaznosti na ni by měl být do cca června/července zpracován Akční plán s konkrétními opatřeními.


Vize
... Město podpoří usazování vysokoškolských studentů ve městě po jejich absolutoriu a zavede motivační programy pro studenty ze zahraničí. Bude vytvářet podmínky pro propojování různých oborů a svobodný rozvoj různých forem kreativity. Město si uvědomuje, že lidská tvořivost je cenný strategický zdroj, který přímo souvisí s hospodářskou prosperitou určité oblasti. Brno chce kvalitativně růst a ví, že růstovou dynamiku mu dodají mladí a vzdělaní lidé. Jejich nároky, jejich požadavky. Město je bude pozorně poslouchat. Bude z nich elita národa. Město chce být domovem elity.


Z výsledků SWOT analýzy (vybíráme jen to nejrelevantnější k Brnopolis)

S (silné stránky)
1. Univerzitní město, lidský potenciál
2. Široké spektrum pracovišť vědy, výzkumu a vzdělávání
3. Vysoký podíl služeb v ekonomice města (*)
4. Geografická poloha
5. Rekreační zázemí a dostupnost krajiny v okolí

W (slabiny)
1. Mezinárodní anonymita
2. Nedostatečná propagace města jako centra vědy, výzkumu a vzdělávání
3. Malá podpora pro udržení elit ve městě
4. Malé propojení výzkumu a praxe
5. Syndrom města poboček

O (příležitosti)
1. Prohlubování mezinárodních vazeb
2. Internacionalizace terciéru (*)
3. Možnost vzniku centra vědy a aplikovaného výzkumu
4. Zlepšení komunikace veřejného, privátního a neziskového sektoru
5. Motivace zahraničních studentů pro návrat do Brna, rozšíření jejich možností studia

T (hrozby)
1. Přesun elit do Prahy a zahraničí
2. Odchod zahraničních investorů
3. Odchod absolventů vysokých škol

(*) Body S3 a O2 by si zasloužily doplnit o potenciál/rozvoj kvartárního sektoru ekonomiky (informace, znalosti)

Celý text / Read more...

26. 4. 2007

Pro koho je Brnopolis?

Projekt Brnopolis nemá ambici být diskusním fórem pro všechny Brňany a pro všechna témata s Brnem související. Hlavní cílovou skupinou je kreativní třída (viz kniha Vzestup kreativní třídy Richarda Floridy), především tedy podnikatelé a manažeři, umělci a organizátoři kulturních akcí, vysokoškolští lektoři a studenti, vědci a výzkumníci, zástupci médií a finančních institucí, architekti a právníci, pracovníci z oblasti zdravotnictví, designu a reklamy atd.

Na weblog dále zveme

  • cizince žijící, pracující, studující nebo jen dočasně pobývající v Brně a okolí (expats)
  • Brňáky žijící, pracující nebo studující v zahraničí
  • představitele města, kraje a samosprávy zodpovědné za mezinárodní rozvoj města
  • všechny, kteří se zajímají o naše témata a chtějí přispět konkrétním námětem nebo zkušeností
Kreativní lidé se neshlukují jen tam, kde jsou pracovní příležitosti. Najdeme je na místech, které jsou přirozenými centry tvořivosti, tam, kde se dobře cítí a kde si mohou potvrdit svou identitu. Atraktivní místa oplývají rozmanitostí a otevřeností, neslouží jen lidem z jednoho odvětví nebo z jedné demografické skupiny. (Richard Florida)

Zaujal vás Brnopolis? Pohybujete se např. mezi lidmi z firem se zahraničním vlastníkem nebo managementem se sídlem nebo pobočkou v Brně, obchodních komor a kulturních center, cestovních kanceláří, mezinárodních hotelů, jazykových škol, restaurací a kaváren zaměřených na regionální kulturu a kuchyni, brněnských médií, nevládních organizací? Řekněte jim prosím o něm, pošlete adresu svým známým a kolegům, přidejte odkaz na tento web.
Celý text / Read more...

25. 4. 2007

Co je Brnopolis?

Neformální komunikační platforma pro tvořivé lidi, kteří si přejí Brno více otevřít novým nápadům, novým lidem a novým příležitostem. Pro ty, kteří chtějí žít nejen v Brně, ale i uprostřed Evropy, a schází jim více kosmopolitnosti a možností seberealizace. Iniciativu Brnopolis můžete chápat jako kombinaci weblogu a sérii diskusních setkání, jako myšlenkovou laboratoř otevřenou všem zájemcům.

Proč?

  • Brno má v současné době obrovský potenciál rozvoje v měřítku (nejen střední) Evropy, který zatím není dostatečně využíván
  • Brno je jedné straně tradičním centrem nových technologií s výjimečnou pozicí střediska vzdělávání, vývoje a výzkumu (viz např. European Cities of the Future 2006/07). Na straně druhé však postrádá větší otevřenost k novým nápadům a novým lidem, více různorodosti a kosmopolitního charakteru (viz např. studie Europe in the Creative Age).
  • Chybí také koordinace vzájemně souvisejících aktivit realizovaných profesionály i nadšenci se zájmem o Brno, kteří dávají přednost spíše neformálním formám komunikace

Co je cílem Brnopolis?
  • vytvořit komunitu tvořivých lidí se společným zájmem o (nejen mezinárodní) rozvoj města
  • pomoci vytvořit příznivější podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti města a jeho atraktivity pro kreativní třídu tak, aby město neopouštěla, ale pomohla přilákat další tvořivé lidi
  • využít moderovaný weblog a živá setkání k výměně zkušeností a názorů a ke sběru konkrétních námětů a doporučení, které by bylo možné zpracovat do podoby strategického dokumentu a předat jej odpovědným strukturám města, kraje apod.

Celý text / Read more...