30. 4. 2007

Brnopolis a oficiální struktury města

Brnopolis není v opozici vůči Magistrátu města Brna nebo jiným oficiálním strukturám města, kraje apod. Pracovníci útvaru strategie i zástupci Rady města Brna byli seznámeni s projektem Brnopolis a požádáni o spolupráci, resp. o účast v diskusích na tomto weblogu i na pořádaných veřejných akcích.

Budeme-li kritizovat současný stav nebo kroky zvolených představitelů města, budeme tak činit ve snaze o nápravu, resp. o zlepšení stavu, a to pokud možno věcnými argumenty a konkrétními náměty a návrhy. Budeme na ně také očekávat konkrétní odezvu, kterou zprostředkujeme vám, čtenářům. Považujeme za důležité, aby na weblogu diskutována otázky a závěry nezapadly, ale byly vždy po čase shrnuty včetně stanoviska odpovědných zástupců města.

Projekt Brnopolis bude obracet pozornost především na níže uvedené části strategie města Brna, která má být schválena na červnovém zastupitelstvu. V návaznosti na ni by měl být do cca června/července zpracován Akční plán s konkrétními opatřeními.


Vize
... Město podpoří usazování vysokoškolských studentů ve městě po jejich absolutoriu a zavede motivační programy pro studenty ze zahraničí. Bude vytvářet podmínky pro propojování různých oborů a svobodný rozvoj různých forem kreativity. Město si uvědomuje, že lidská tvořivost je cenný strategický zdroj, který přímo souvisí s hospodářskou prosperitou určité oblasti. Brno chce kvalitativně růst a ví, že růstovou dynamiku mu dodají mladí a vzdělaní lidé. Jejich nároky, jejich požadavky. Město je bude pozorně poslouchat. Bude z nich elita národa. Město chce být domovem elity.


Z výsledků SWOT analýzy (vybíráme jen to nejrelevantnější k Brnopolis)

S (silné stránky)
1. Univerzitní město, lidský potenciál
2. Široké spektrum pracovišť vědy, výzkumu a vzdělávání
3. Vysoký podíl služeb v ekonomice města (*)
4. Geografická poloha
5. Rekreační zázemí a dostupnost krajiny v okolí

W (slabiny)
1. Mezinárodní anonymita
2. Nedostatečná propagace města jako centra vědy, výzkumu a vzdělávání
3. Malá podpora pro udržení elit ve městě
4. Malé propojení výzkumu a praxe
5. Syndrom města poboček

O (příležitosti)
1. Prohlubování mezinárodních vazeb
2. Internacionalizace terciéru (*)
3. Možnost vzniku centra vědy a aplikovaného výzkumu
4. Zlepšení komunikace veřejného, privátního a neziskového sektoru
5. Motivace zahraničních studentů pro návrat do Brna, rozšíření jejich možností studia

T (hrozby)
1. Přesun elit do Prahy a zahraničí
2. Odchod zahraničních investorů
3. Odchod absolventů vysokých škol

(*) Body S3 a O2 by si zasloužily doplnit o potenciál/rozvoj kvartárního sektoru ekonomiky (informace, znalosti)

Žádné komentáře: