29. 11. 2010

Vyplatí se Brnu prodat Jaltu?

Pro člověka, který se nezajímá o historii tohoto místa a nezabývá se ani představami o jeho využití v budoucnosti, je to jen zchátralá budova, jejíž prodejní cena na trhu nemovitostí stále klesá, a je třeba ji urychleně prodat. (Představa, že v kupní smlouvě lze bezpečně zamezit „nevhodnému“ využití této stavby soukromým vlastníkem, je věru naivní – stačí jen občas shlédnout pořad ČT Černé ovce…)

Pro rozhodování člověka, který chápe město v širším časovém i prostorovém kontextu, není směrodatný pouze posudek statika a odhad realitního makléře, ale zajímají ho také informace o společenském potenciálu tohoto místa, o vývoji jeho významu v různých epochách i o budoucí hodnotě, kterou může městu přinést.

Ti, kdo budou rozhodovat o tom, zda má město Jaltu prodat, by neměli rozhodovat bez znalosti a zvážení širších souvislostí.

Co se obecně traduje z historie Jalty
V soupisu Památky Brna z r. 1991 je o tomto objektu uvedeno doslovně: “Funkcionalismem ovlivněný strohý blok, tzv. Moderna, (snad od Jaroslava Polívky, asi z r. 1929 či 1935), vymezující severní stranu náměstí …“.

a co by měli vědět představitelé města, které je vlastníkem této budovy:
1) Dne 27. září 1929 zahájilo v podzemí Jalty svůj provoz kino pod názvem BIO MODERNA.
Tato informace se objevila 20. 10. 2010 na digitální Encyklopedii dějin města Brna. Vložila ji tam Mgr. Markéta Jančíková z Archivu města Brna, která ji náhodou objevila při své práci s dobovým tiskem.

Datem otevření kina se logicky upřesňuje i dosud nejistý rok dokončení celé budovy! Pro zajímavost: Za války to bylo jediné kino, ve kterém se promítaly české filmy. Básník Jan Skácel zde nastoupil po maturitě v r. 1941 jako uvaděč a pracoval zde až do května r.1942, kdy byl totálně nasazen na stavbu silnic a tunelů v Rakousku.


2) Ing. Jaroslav Polívka, který je dosud ve všech oficiálních pramenech uváděn pouze jako „možný“ projektant či spoluautor projektu, je podepsán na šesti stavebních výkresech, které Mgr. Markéta Jančíková vyhledala ve fondu Archivu města Brna dne 24.11. 2010.

Podívejte se na jednotlivé fotografie výkresu, detailu data zpracování
a razítka s podpisem Jaroslava Polívky.

Ing. Dr. techn. Jaroslav Polívka ostatně podle zápisu v Pozemkové knize vlastní od 30. dubna 1928 parcelu 196/2 s domem č.p. 656. Toto vlastnické právo přechází 31. prosince 1929 na Obrodné hnutí československých mladých žen J.C.A. v Praze (Řešení horních pater původního projektu odpovídá dispozici ubytovny pro sdružení YWCA), od 15. května r. 1934 pak budovu vlastní Československý stát.

To, že Ing. Jaroslav Polívka je světoznámým stavebním inženýrem, se lze dočíst např. v knize Jana Kaplického a Ivana Marguliuse: Česká inspirace (2005), kde v kapitole Čím Češi obohatili svět, uvádí Jaroslava J. Polívku, který spolupracoval s Frankem Lloydem Wrightem na Guggenheimově muzeu v New Yorku, kde výtečně vyřešil konstrukci bez opory sloupů na okraji točité rampy. O všem si můžete přečíst podrobněji např. zde.

Pro město je nejcennější strategická poloha a dobře přístupný parter Jalty
Moudří otcové metropolí v tradičních demokratických státech, kteří mají představu o cílech dlouhodobého rozvoje svého města a snaží se získat pro tuto vizi trvalou podporu veřejnosti, obvykle hledají vhodné (tj. snadno přístupné a přívětivé) prostory pro systematickou osvětu a komunikaci s občany v atraktivních lokalitách v centru města – nejlépe v bezprostředním sousedství radnice.

Evropská Urban centra většinou nabízejí občanům systematickou osvětu a jsou umístěna v prestižních lokalitách. Na příklad Urban centrum v Miláně najdete v prostorách světoznámé pasáže Galleria Vittoria Emanuelle, Vídeňské Urban Centrum sídlí v atraktivním prostředí historické Muzejní čtvrti.

Brněnské Urban centrum na Staré radnici dobře funguje jako „komorní výstavní a jednací místnost“- vzhledem ke své kapacitě ovšem zatím zajišťuje jen jednu z mnoha potřebných funkcí takového centra. (Koncept nového Územního plánu – jeden z nejdůležitějších rozvojových dokumentů – je vystaven mimo centrum města - ve 4. n.p. budovy MMB na Kounicově 67.)

Ani v areálu Nové radnice nejsou vhodné prostorové podmínky pro systematickou komunikaci s občany a tak jediné vhodné prostory v parteru historického jádra, jejichž využití může město přímo ovlivnit, jsou právě v paláci Jalta.

Proč je to tak důležité?
Psala jsem o tomto na blogu Brnopolis již dříve.
„zatímco v některých oblastech se úroveň znalostí i moderních dovedností u nás cíleně zvyšuje (jazyky, informační technologie, ekologie, sex i rodinné půjčky), všeobecná povědomost občanů o tom, jak se v posledních desetiletích proměňují města na celém světě, spíše upadá. Dozvědět se více o tom, jaká jsou rizika při realizací velkých rozvojových projektů nebo regenerací městského prostředí v zahraničí, je možné jen v několika málo odborných časopisech."

Zdá se, že ve dvacátých letech minulého století bylo Brno daleko více „v obraze“, v Dějinách města Brna (2. Díl) z r. 1973 je na str. 128 uvedeno:

„V letech 1924 a 1925 přednášeli v Brně architekti JJP.Oud, Walter Gropius, Ameée Ozenfant, Le Corbusier, Adolf Loos, Oldřich Starý a Jan Víšek….“

Na str. 130 se zase dočteme:

„Architekti se účastnili i výstav brněnských výtvarných spolků, zejména pokrokové Skupiny. Nalézali také ohlas v brněnském tisku, který se o architekturu zajímal a dovedl o ní zasvěceně referovat, hlavně v Lidových novinách, v Měsíci a v Indexu. V Brně rovněž vycházely, byť i jen krátce, speciální revue věnované otázkám architektury, jako Horizont V. Roštlapila, nebo Bytová kultura redigovaná J. Vaňkem, B. Markalousem a A. Loosem.“

O vztahu veřejnosti a architektury
Dnes u nás bohužel ani ty nejčtenější deníky nemají odborného redaktora, který o architektuře a urbanismu zasvěceně a pravidelně informuje čtenáře. Důsledkem rostoucí všeobecné neznalosti současných trendů i historie vývoje „vlastního“ města je, že lidé jsou již předem negativně naladěni vůči všem záměrům ve svém okolí a diskuse o většině projektů jsou jen smutnou přehlídkou nedorozumění. Jedním z příkladů, jak se o architektuře píše nyní si můžete přečist například zde.

Aby se situace mohla měnit k lepšímu, je třeba, aby brněnská veřejnost dostala po desetiletích znovu možnost soustavného („celoživotního“) vzdělávání – v kultuře bydlení, výtvarného umění i architektury, a aby si také osvojila základní principy „praktického urbanismu“ a mohla o závažných otázkách komunikovat jako rovnocenný partner! K tomu je ovšem nutné, aby lidé měli trvalý přístup k potřebným informacím se srozumitelným výkladem a také příležitost slyšet odborníky z celého světa. Tuto možnost by měli v rámci výuky dostat také žáci i studenti všech brněnských škol. Tak široký osvětový koncept však nelze prakticky realizovat v současných prostorách existujícího Urban centra na Staré radnici.

Větší Urban Centrum by mohlo vzniknout v pasáži Jalta
Jsou to ve skutečnosti poslední a současně nejlepší prostory, vhodné pro tento účel v historickém jádru města. (Nebo snad víte o nějakých vhodnějších?) Právě zde má Brno jedinečnou příležitost využít pro tolik potřebný přímý kontakt s veřejností bezbariérově přístupnou pasáž.

Mohly by se zde odehrávat inspirativní výstavy architektonických i urbanistických projektů včetně prací studentů Fakulty architektury i dalších brněnských škol. Jako názorná pomůcka by se tu prakticky uplatnil i existující dřevěný model centra města. Pro budoucnost Brna by mohlo Urban Centrum sehrát velmi důležitou roli - občané by tu našli ucelenou představu o vývoji města v posledním století a všechny důležité aktuální záměry a projekty. Byly by zde dostupné také vypsané tendry a výběrová řízení a lidé by se na nejasnosti mohli přímo zeptat přítomné odborné služby. Našli byste tady prodejnu Brunensií a odborné literatury i časopisů, kavárnu i občerstvení se speciální regionální nabídkou atd. Těchto služeb by s výhodou využívali také návštěvnící dalších zařízení (Infocentrum pro turisty, Brno Expat Centre, Family Point a další…)

Bývalé kino a klub v suterénu budovy nabízejí dosud chybějící prostory pro prezentace, konference, přednášky, projednávání územního plánu a velkých projektů, kulaté stoly, workshopy a diskuse s českými i zahraničními odborníky a to i formou videokonferencí, na které nemá zatím laická veřejnost v Brně nikde přístup. Podzemní „Městský klub“ by si pro své akce mohly pronajímat nejen městské, ale i občanské (nevládní) a komerční organizace.

Ve vyšších patrech by s výhodou mohly sídlit instituce, které se profesionálně starají o rozvoj města - a to jak městské (příslušné odbory MMB, ale i budoucí Hlavní architekt), tak soukromé firmy. Potřebné prostory by zde mohl mít i „City Centre Management“ - operativní skupina, která se bude soustavně starat o kvalitu prostředí v centru města (podle příkladu sesterského Leedsu).

Nechceme jen nečinně přihlížet
Když jsme před 15 lety začali přesvědčovat vedení města, aby se v privatizaci ucházelo o zchátralý areál Vaňkovky, jen málokdo věřil, že se nám to povede. Nešlo nám tehdy zdaleka jen o záchranu zajímavé industriální památky, ale hlavně o to, aby město jako vlastník mohlo prosadit, že alespoň část areálu bude mít v budoucnu kulturní a vzdělávací funkci. Uvědomovali jsme si totiž strategickou polohu Vaňkovky, díky které bude její rekonstrukce prvním krokem do nové rozvojové oblasti.

Chátrající Jalta stojí na jednom z nejprestižnějších historických míst Brna – hned vedle bydlel královský mincmistr Bruno, ve stejném bloku měl svůj dům Jan Lucemburský, bydlela tu i Eliška Rejčka. Promyšlené využití prostorů v sousedství radnice může pozitivně ovlivnit společenskou i kulturní atmosféru tohoto města v příštích letech a doufám, že může i získat podporu z EU fondů. Prodejem Jalty tyto šance Brno definitivně ztratí.

Autorka: Eva Staňková

Celý text / Read more...

25. 11. 2010

Videozáznamy přednášek z TEDxBrno jsou tu

Pokud jste se nedostali na TEDxBrno - víte, že už se můžete podívat na videozáznamy prvních vystoupení? Možná si je rádi připomenete - nebo kamárádům a kolegům - i vy, kteří jste s námi brněnský TEDx prožili. 14 dní stačilo na dva tisíce zhlédnutí, tak pokud je uznáte hodné šíření... A pro úplnost - fotky z TEDx akcí v Brně a Praze znáte?

Největší ohlas sklidilo závěrečné vystoupení Adama Gebriana. Také si myslíte, že potřebujeme nejen realizátory, ale také iniciátory a propagátory?
Kdo má za sebou několikaletou podnikatelskou nebo manažerskou misi a nechce skončit se syndromem vyhoření, určitě ocení přednášku Petra Maňase.
Krátké vystoupení Marisy Perelló strhlo publikum svým osobním příběhem aneb jaké je přijít z Goldman & Sachs v Londýně do postkomunistického Kurdějova.
Každé 3 dny by měl na našem YouTube playlistu přibýt nový záznam. TEDx novinky můžete sledovat také na Facebooku a Twitteru.

Celý text / Read more...

23. 11. 2010

Kam v Brně naslepo: Hudební sklep na Dominikánské ulici.

Tentokrát naslepo doslova a do písmene, protože Hudební sklep je klub čerstvě narozený, právě tak na konci šestinedělí. Kapely, zbystřete pozornost a hlaste se! Tenhle klub bude svůj "ksicht" ještě nějakou chvíli pilovat a tak můžete být u toho. Klub sídlí na Dominikánském náměstí ve sklepních prostorách pivnice Šenk Na Špalku (opravuji na správné jméno podniku a díky za upozornění) a za rok si povíme, jak se zařadil do hudebního dění vedle Kouřícího králíka, Dessertu, Staré Pekárny a dalších již etablovaných doupat.

I tak na vás budu apelovat, abyste se s tímto miminem začali kamarádit, což Facebookoví zaprodanci mohou spláchnout jediným klikem ZDE. Už jen za tu odvahu, že se stále v Brně najdou mašíblové (= magoři, šílenci a blázni), kteří to alespoň zkusí.

Klub je nevelký, tak pro 40 sedících, případně stovka na stojáka, ale díky kvalitní aparatuře zvládne docela pestrý okruh žánrů i typů pořadů a působí v dobrém slova smyslu jako "startovní" v tradici legendární liverpoolské Jeskyně.

A to je vynikající zpráva pro všechny hodinové bohémy, začínající kapely a vůbec projekty, které své publikum teprve hledají. Jediné riziko za zpackanou propagaci a nefunkční vir(v)ál na netu bude totiž pouze prořídlý sál a pětistovka. Což je částka, na kterou lze snadno našetřit lepší životosprávou, zejména po zkouškách.

Duší klubu jsou Martin Sajda a Filip Zeiner, jejichž láska k muzice hraničí s posedlostí. Po večerech makali na přípravě, i v době, kdy jsme si s Donem Sparlingem při TEDx dýchánku nad vínem notovali, jak jsou malé scény, útočiště amatérských kapel a ochotnických divadel, zásadní pro činorodý život města. A to platí i přes jejich mediální "nevděčnost" a slabý politický potenciál.

Jasně, v těchto místech nepadají světové rekordy a nebují tu skvostná a vysoce profesionálně odvedená kultůra, kde lze pod dohledem nějaké celebrity s papírkem v ruce melodramaticky zviditelnit město, moře, případně i nějaké to politické kuře a jeho stavení. Ale znovu opakuji, že podpora jakékoliv DIY činnosti pro potěchu, se městu bohatě vyplácí, protože kdo hledá, zkouší a dře na nějaké vystoupení, nebude investovat energii do devastace zastávek MHD a jiných projevů tupého zabíjení času.

Soukromě tipuji, že v klubu nakonec převáží kapely vycházející z americké folk-rockové tradice a hraní natolik živé, že vrcholným produktem technického výzkumu a vývoje na podiu bude asi jen ozvučení klubu, nanejvýša nejnovější model lampového komba Messa Boogie. No a? Nepřítomnost různých hi-tech hraček nemusí nic ubrat na současnosti a autentičnosti.

Navíc souhlasím s mnoha hudebními publicisty, že stále nepřekonaný étos 60.let vděčí za svou imaginativnost a "posvátnost" i tehdejší studiové praxi, která laborovala s výhradně s "živě" nahraným materiálem, jehož rytmus určovalo společné pulsování kapely a nikoliv studený klik ve sluchátkách doplňovaný rafinovaným používáním CTRL-C a CTRL-V. (Sgt. Peppera, nejvýmluvnějšího kulturního artefaktu začínající psychedelic, nevyjímaje.)

Takže se mějte a choďte do Sklepa poslouchat živou muziku a ne si jen hrát s kousky uhlí.

Celý text / Read more...

22. 11. 2010

Kdo stojí za Brnopolis: Petr Marčišák

Zásluhu na tom, že se podařilo ve FIRST Innovation Park přivést na svět Brno Expat Centre, má především Petr Marčišák, který se se mnou po dva roky věnoval rozhovorům s cizinci a s Brňáky v zahraničí. Nyní jsme se sešli k dokončení dávno načatého rozhovoru.

Pro aktivity, které jsme spolu nazvali Brnopolis, jsi měl také na starosti správu blogu a spolupořádání neformálních setkání OpenCoffee. Čím byly nebo jsou tyto aktivity pro tebe zajímavé nebo výjimečné?

Právě kombinací blogu, jenž beru jako virtuální prostor pro výměnu zajímavých názorů, které se v masmédiích neobjevují, a setkání OpenCoffee, kde se člověk může osobně potkat s pestrým složením lidí z komunity kolem Brnopolis. Přestože pocházejí z jiných prostředí, vytvářejí zajímavý „papiňák“ nápadů, nových pohledů a zkušeností. Vždy jsem měl navíc pocit, že jsou to lidé, kteří se opravdu zajímají o dění (nejen) v Brně a chtějí se aktivně zapojit bez nároku na nějakou odměnu či zviditelnění.

Pro mě projekt Brnopolis představuje část brněnského „občanského podhoubí“. Když takových aktivit uvidíme v Brně časem víc, bude to rozhodně jen ku prospěchu věci.


Brno je unikátní počtem VŠ studentů. Co by mělo město dělat pro to, aby si je po dokončení studia tady udrželo nebo (např. po zahraničním pobytu) přilákalo zpět?

VŠ studenti jsou jednou z největších hodnot Brna a město by si je mělo hýčkat. Jsem rád, že zmiňuješ zahraniční pobyty, protože právě studenti, kteří mají zkušenosti se studiem a životem v zahraničí, mohou přinášet nové pohledy a nápady. Pokud najdou v Brně uplatnění a rozhodnou se zůstat, je to z mého pohledu obrovský potenciál, který dává Brnu konkurenční výhodu.

Konkrétně by měli např. brněnské univerzity nabízet více studijních programů v angličtině, měla by pokračovat a rozšiřovat se podpora pro nadané studenty a začínající podnikatele (inkubátory, různé formy pobídek apod.). Těch možností je mnoho. Není ani potřeba vymýšlet žádné nové nástroje, stačí se podívat na příklady úspěšných univerzitních měst v zahraničí.


Co je podle tebe dnes největší problém Brna?

Ten největší vidím v částečné absenci jasné strategie a vize jak by se mělo město profilovat. Nemáme turistický potenciál jako například Vídeň, Praha nebo Krakov a proto vidím nutnost definovat Brno jako moderní evropské univerzitní město s pobočkami mezinárodních firem a bohatým kulturním prostředím.

Pokud mám být konkrétnější, je to podpora cyklistické dopravy ve městě. Když se podíváme do západní Evropy, tak tento trend nastoupil již před desítkami let. Existují konkrétní řešení, studie a fakta. Cyklistická doprava není jen další druh ekologické dopravy, ale pozitivně ovlivňuje celý duch města. Zatím mám pocit, že je hlavním záměrem postavit parkovací domy, rozšířit silnice, přivést do centra další a další auta. To bohužel nejde, protože město není nafukovací. Proto bych si Brno raději představil s moderní hromadnou dopravou, fungující sítí cyklostezek a omezením individuální dopravy. Zajímavostí je, že to patří také mezi nejčastěji zmiňované postřehy při rozhovorech s expaty v Brně.


Na která místa v Brně chodíš nejraději a proč?

Určitě na přehradu, protože to mám blízko. Jinak mám rád atmosféru nočního života v centru během léta, když se sedí na zahrádkách kaváren a hospůdek.


Petr Marčišák, absolvent oboru Řízení a ekonomika podniku na VUT v Brně. V letech 2007-9 pomáhal vytvářet a koordinovat aktivity Brnopolis a vedl některé evropské projekty ve FIRST Innovation Park. Nyní pracuje pro brněnskou společnost two bits, kde má na starosti rozvoj webových projektů a internetový marketing. S velkým vztahem k Brnu a všemu, co se zde děje. Ve volném čase sportovec, začínající fotograf a občasný cestovatel. Můžete ho sledovat na Twitteru (PetrM).

Celý text / Read more...

15. 11. 2010

Kreativní laboratoře v zahraničí

Pro upřesnění vize Kreativního centra Brno se nabízejí nejméně dvě užitečné inspirace. Jednou z nich je projekt Kitchen Budapest (KIBU) zahájený v roce 2007 s podporou maďarského Telecomu. KIBU bychom mohli označit jako labotaroř pro nová média zaměřenou na mladé výzkumníky a umělce se zájmem o konvergenci mobilní komunikace, online komunit a veřejného prostoru, kteří společně experimentují v interdisciplinárních týmech.

Kromě vybavení a grantové podpory pro řádově tucet výzkumníků nabízí KIBU především kreativní prostředí pro sdílení nápadů a příležitosti komerčního využití. KIBU pořádá pravidelné výstavy a prezentaci prototypů, z nichž některé uspějí na trhu (možná znáte Prezi - službu konkurující PowerPointu) a jiné zase obohatí spíše kulturní scénu.

Jako druhá inspirace může posloužit přeměna staré továrny na kreativní centrum v Rotterdamu (od času 1:56). Na rotterdamském příkladu je mimochodem pro Brno poučná ještě jedna věc - strategie odlišení měst tzv. druhé velikosti.Investice do kreativní kultury v Brně mají v porovnání s městy, jako je Rotterdam, cca 10-20 let zpoždění. Je tedy nejvyšší čas, aby politici začali vedle investic do tzv. tvrdé infrastruktury (na kterých má velký zájem stavební lobby) věnovat pozornost i kvalitní měkké infrastruktuře - profesně propojených lidí, znalostí, procesů a služeb, na kterých má stát úspěšný provoz centra.

Jedním z klíčových faktorů úspěchu pro kreativní centra nebo inkubátory je vytváření synergie a atmosféry sdílení (nejen mezi interními uživateli nebo nájemci, ale i mezi subjekty s centrem spolupracujícími, pro které může centrum plnit roli přirozeného komunikačního a znalostního uzlu). K tomu je třeba neformálního prostředí a otevřené informační kultury. Takový inkubátor nebo inovační/kreativní centrum prostě nemůže fungovat jako úřad, kde se většina rozhodování děje za zavřenými dveřmi a proces schvalování a plánování trvá týdny či měsíce. Pouhý zvýhodněný pronájem prostor nebo centrální administrativní služby smysl kreativního centra nenaplní.

Celý text / Read more...

14. 11. 2010

Billboardová džungle v Brně

Pokaždé, když se vracím ze zahraničí do České republiky, napadá mne jedna věc. Čím to je, že si po překročení hranic člověk připadá pořád jako na divokém západě? Přece životní úroveň se srovnává, jezdíme podobnými auty, nosíme podobné oblečení, máme tady mezinárodní řetězce, obchody, firmy, vlastně to tady "skoro" vypadá jako u našich západních sousedů. Až na jednu věc, kterou jsem si uvědomil právě letos, když jsem se vracel z Francie a Německa. Je to moře reklamy, billboardů, plachet a nejrůznějších poutačů.

Stačí, když se budete vracet z Vídně, kde jsou reklamy podél silnic a dálnic zakázané (kromě těch výchovně bezpečnostních) a ve městech velmi omezené, a ihned po překročení naší hranice se na vás spustí lavina reklamy na všechno možné a nemožné.

Pokud se podíváme na dálnice a silnice mimo města, snad se blýská na lepší časy a billboardy budou postupně mizet. Na nově stavěných úsecích byste již billboardy neměli potkat vůbec. Přestože na dálnicích a silnicích již nějaký pokrok vidíme, ve městech je to podle mého názoru čím dál horší.

Uvědomuji si to stále častěji. Jen při mé každodenní cestě z Bystrce do města a zpátky jsem konfrontován s desítkami, ne-li stovkami různých větších, či menších billboardů. A protože již obyčejný billboard nestačí, mezi lesem těch normálních rostou ty obří, nasvětlené a arogantní. Někdy si vyzkoušejte přijet do Brna, od východu, západu či jihu. Všude je to stejné.

A proč vlastně billboardy a venkovní reklama škodí?

Protože nejsem žádný dopravní expert, vypůjčím si slova odborníků.

  • Billboardy jsou nebezpečné (hrozí nebezpečí nárazů s tragickými následky a odvádění řidičovy pozornosti od řízení )
  • Billboardy jsou neekologické (narušují krajinu, ty osvětlené spotřebovávají značné množství el. energie a vytváření světelný smog)
  • Billboardy jsou hnusné (nemusíte být žádný expert, stačí mít minimum estetického cítění a musíte cítit, že s veřejným prostorem kolem vás není něco v pořádku)
Jak jsem uvedl, nejsem odborník na dopravu ani bezpečnost, ale tato situace mi vadí čím dál víc, jako člověku, který se musí každý den touto reklamní džunglí prodírat. Proto bych tímto krátkým textem rád otevřel téma, aspoň na ně upozornil a snad se najde nejeden Brňák, který má podobný názor jako já.

Pokud ano, dá se s tím něco dělat? Může se vůbec něco změnit, když hlavními inzerenty jsou politické strany? Kam se obrátit, případně zabývá se tímto problémem v Brně již někdo?

Ještě uvedu pár zajímavých odkazů, kterými jsem se inspiroval:
Zdroj fotky je web nechceme-billboardy.cz , kde najdete spousty dalších fotek a srovnání se zahraničím.
Celý text / Read more...

9. 11. 2010

Brno Expat Centre od listopadu v pilotním provozu

Od listopadu zahájilo svou činnost Brno Expat Centre - pilotní projekt Brnopolis o.s. a Kanceláře strategie města Brna, který navazuje na záměry Mezinárodního domu schválené v Koncepci ekonomického rozvoje města a v Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje.

Cílovou skupinou jsou cizinci z kreativních profesí, kteří pracují nebo žijí v Brně. Od BEC mohou očekávat především individuální konzultace zaměřené např. na získávání víz a povolení k pobytu, bydlení, zdravotní péče, vzdělávání apod. V plánu je rovněž pořádání pravidelných neformálních setkání a výměna názorů a zkušeností na sociálních sítích v anglickém jazyce.

Bezplatné poradenské služby poskytuje centrum (po předchozí domluvě na tel. čísle 541 128 998 nebo mailu bec@brnopolis.eu) v nově zřízené kanceláři na Veveří 9 každé úterý od 8.30 do 17 hodin a každý čtvrtek od 10.30 do 19 hodin. Jednodušší záležitosti lze řešit i telefonicky nebo mailem. Centrum vede Don Sparling (Kanaďan žijící v ČR od roku 1969), spoluzakladatel a člen Rady Brnopolis, bývalý ředitel Centra zahraničních studií Masarykovy univerzity.

Spuštění samostatného webu BEC v angličtině připravujeme na příští týden. Zatím nás můžete sledovat na Facebooku. A nezapomeňte prosím dát vědet svým zahraničním kolegům a známým, kteří se snaží v Brně zorientovat a najít sobě podobné.

Celý text / Read more...

7. 11. 2010

9. prosince o vizi Kreativního centra Brno

Loni na jaře hostila Praha unikátní mezinárodní konferenci (psal jsem o ní zde) zaměřenou - u nás snad poprvé - na kreativní ekonomiku. Za měsíc se něčeho podobného dočkáme v Brně. A nejen to. Akce pořádaná městem Brnem představí i ambiciózní projekt kreativního centra, který zatím nemá v ČR obdoby.

V Kreativním centru má být umístěn inkubátor pro začínající podnikatele v kreativních průmyslech a nájemní ateliéry pro začínající umělce a absolventy uměleckých škol (např. fotografie, malířství, sochařství, hudba, tanec). V dalších společných prostorách se počítá s divadelním sálem, výstavními i vzdělávacími prostory, kavárnou, obchůdky a ubytováním pro studenty.

Cílem projektu má být rozvinout tvořivý potenciál talentovaných lidí a zamezit jejich odlivu mimo Brno. Centrum také může přilákat nový druh investorů napojený na kreativní průmysly (např. architektura, design, oděvní návrhářství) a pomoci oživit zanedbanou oblast v majetku města. Jako nejvhodnější lokalita pro umístění centra byl vybrán objekt bývalé káznice mezi ulicemi Cejl, Soudní a Bratislavská (možná jej znáte z výstavy Městské zásahy).

Projekt byl schválen zastupitelstvem města loni v březnu jako součást Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje a v prosinci 2009 navržen expertními skupinami jako součást Koncepce ekonomického rozvoje města. Iniciátorkou a koordinátorku projektu je Tereza Chrástová z Kanceláře strategie brněnského Magistrátu.

Projekt je na samém počátku a je stále čas přijít s vlastními návrhy na využití prostoru a spolupráci. Příležitostí k tomu bude právě mezinárodní konference Role kreativity v rozvoji města, která se koná 9. prosince v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie za účasti zahraničních i domácích odborníků (např. Marta Smolíková nebo Adam Gebrian). Early bird vstupné (do 30.11.) je 300 Kč (pro studenty 100 Kč).

Brnopolis bude při tom, buďte i vy.

Celý text / Read more...

3. 11. 2010

Brněnské TEDx milníky

Za dva týdny se dočkáme druhého pražského TEDx a zaregistrovali jsme také zájem o uspořádání TEDxOlomouc. Možná i vy máte podobný záměr ve vašem městě a váháte, co to obnáší. Nabízím malý pohled do kuchyně. Nebo spíše spíže?

únor v mailu nacházím zprávu od amerického TED o udělení licence k uspořádání akce
březen první diskuse o příležitosti zorganizovat TEDx v Brně na setkání OpenCoffee, první zmínky na blogu, vytvoření stránky na Facebooku
duben v bolestných pochybách a více či méně smysluplných debatách se rodí kostra dramaturgie
květen hlásí se nám první dobrovolníci, odnáším si silný zážitek z TEDxBratislava, není už na co čekat
červen první přípravná schůzka se zájemci mimo Brnopolis, začátek formování TEDxBrno týmu, první schůzky s potenciálními partnery
červenec shortlist pro místa konání a termíny, seznam desítek kandidátů na vystoupení
srpen ohlášení místa, termínu a výběr prvních vystupujících, dolaďování webu a propagace akce všemi dostupnými kanály
září finalizace programu, začátek prodeje vstupenek, příprava logistiky akce
7. října TEDxBrno skutkem

Milníky pro mě byla také setkání s jednotlivými přednášejícími, speciálně pak s Adamem Gebrianem. Z naší příjemné schůzky před TEDx si pamatuji hlavně dvě jeho poznámky.

První o tom, jak je těžké v našich končinách vysvětlit, že něco mezioborového (z čeho má prospěch neurčitý počet subjektů ve veřejném prostoru) děláte prostě proto, že to považujete za potřebné, smysluplné a že vás to baví. Kolik energie a času musíte věnovat na překonávání nedůvěry a vyjasňování, že za vámi nestojí lobbistické nebo politické zájmy či záměr někoho podvést. S něčím takovým se ve vyspělém světě obvykle nemusíte zabývat a můžete se tak soustředit jen na vlastní práci.

Tu druhou jste mohli slyšet od něj osobně na přednášce. Zatímco v zahraničí zajímá lidi především, kam jdete, jaké máte plány, čeho chcete dosáhnout, u nás je podstatnější minulost - odkud jdete a co už máte za sebou.

I tohle hezky ukazuje, proč u nás nevznikl a nevznikne Google :)

Celý text / Read more...

29. 10. 2010

Kam jít naslepo: do Husa klubu na BRNĚNSKÉ DŽEMOVÁNÍ

Dialog centrum MU nás klávesnící Tomáše Mozgy zve do Husa klubu k brněnskému kulatému stolu, tentokrát k diskusi na téma BRNĚNSKÉ DŽEMOVÁNÍ - o brněnské hudební tradici. Koná se v úterý 2. listopadu 2010 od 18:00 hod. v Kongresovém sále Divadla Husa na provázku na Zelném trhu 9.

Tímto úvodem článek právě přišel o čtenáře z řad vycházejících hvězd hudebního nebe, protože nepůjde o rušnou marmeládovou schůzi (angl. jam-session), kde amatérští muzikanti usilují o hromadnou nirvánu pomocí alkoholu a mantrického opakování akordů G-Emi-Ami-D.

Vám, kteří jste dočetli až sem, nabídnu plánovaný program:

Black Uganda Choir
- malá vokální recese

Miloš_Štědroň, hudební skladatel
– životy brněnských skladatelů

Tomáš Vtípil, ano právě ten, který rozpoltil publikum na brněnském TEDx svojí antitechnologickou lázní o pocitu trapnosti, jakožto estetické kategorii.
– hudba v ulicích, červnová demonstrace proti sporné vyhlášce 6/2010, kterou jsme i na Brnopolis proprali zde a zde.

Když nepřijdete osobně, nezoufejte, celý pořad vysílá studentské rádio R!

Celý text / Read more...

21. 10. 2010

Kam jít v Brně naslepo: Science Café v Klubu cestovatelů

První brněnský TEDx a říjnové Open Coffee jsou již minulostí, ale pokud vás lákají netradiční kavárenská “tření mozků”, nabízí se navštívit brněnskou odnož Science Café v Klubu cestovatelů (Veleslavínova 14, Brno - mapa).
Ideální večerní program, pokud se ovšem nebojíte vědy, případně se chcete tohoto strachu či ostychu dokonce zbavit. Konzumace vlastních myšlenek povolena, za svoji hlavu zodpovídá majitel.


V Brně se do konce roku odehrají dvě seance, vždy od 18:30, podle webu nás čeká “debatní večer na dané téma v příjemných prostorách a v neformální atmosfére, nad šálkem kávy či sklenicí vína.“

Středa 3. listopadu 2010: UV & IR světlo. Host: Jan Pavelka, (Úžasné divadlo fyziky)

V rámci přednášky shlédnete několik nových experimentů s ultrafialovým a infračerveným světlem, které byly připraveny pro mezinárodní přehlídku Science on Stage.

Středa 1. prosince 2010: Exoplanety a černé díry. Host: Matúš Kočka

O exoplanetách a černých dírách budete moci diskutovat s absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který nyní pracuje v Astronomickém ústavu AV ČR.

Názvy působí docela strašidelně a tak je dobré vědět, že “Publikum se nemusí stydět na cokoliv zeptat, třeba i na otázky, které tázající považuje za banální, ale ve skutečnosti tomu tak není.“ I tak varuji esoteričtěji naladěné spoluobčany, že s přednáškami typu O predikčních schopnostech kávové sedliny sklizně r. 1912 nebo Osobní karma a jiná duševně úsporná topidla bych na Science café raději nepočítal.

Nechcete-li čekat, tak si už dnes večer nalejte dobré víno a brouzdejte ve zvukovém archivu z večerů Science Café, které zajišťuje Český rozhlas Leonardo

Takže: Kdo máte chuť se u kávy povzdělat, přijďte, na Science Café prý diskuse trvají podle zájmu publika jednu až dvě hodiny. Radši dvě.

Celý text / Read more...

12. 10. 2010

Stavte se na 14. OpenCoffee 19.10. opět ve Falku

V úterý 19. října proběhne již čtrnácté OpenCoffee. Vracíme se k volnějšímu formátu a organizujeme je společně s kavárenským projektem Cliche Brűnn. Stavte se v devět ráno na kafíčko a croissant do Café Falk na ulici Gorkého (kdysi dávno Falkensteinerova).

Tentokrát pro vás nemáme připravený žádný přesný program či téma. Na úvod proběhne klasické představovací kolečko, kdy každý poví něco o sobě a své práci a pak už bude probíhat volná konverzace a networking.

Témat se totiž nabízí celá řada. Budeme za sebou mít podzimní dávku konferencí včetně prvního brněnského TEDxu. Brnu se bude formovat nové vedení po komunálních volbách, které mohou ovlivnit další osud mnoha připravovaných projektů, včetně Mezinárodního domu.

Při předvolební kampani to v Brně žilo a dostalo se nám takových skvostů, jako je třeba hodinový stroj na náměstí Svobody. Jedněmi z těch, kdo jeho vztyčení komentovali, byl nový projekt o brněnské kavárenské kultuře Cliche Brűnn. A rozvíjejí se i nejrůznější farmářské trhy. O všech těchto projektech budete mít možnost diskutovat přímo s jejich autory. A sami můžete všem ostatním představit svůj projekt. V neposlední řadě snad už všichni budeme mít nový Twitter ;)

Nemusíte se nikde hlásit, stačí přijít. Těšíme se na vás.

Jenda Perla a Honza Boček

Celý text / Read more...

11. 10. 2010

Brnopolis OpenCoffee dokořán

PoTEDxový čas je těhotný novinkami. Nestíháme je psát, ale brzy vyplují na hladinu. Babí léto prostě inspiruje a vyvolává změny. Pořád se něco děje a tak bušme na tam-tamy, ať si prach nesedá.

Po třinácti uspořádaných OpenCoffee setkáních otevíráme tento formát našim partnerům a spřízněným duším. Tedy důvěryhodným jednotlivcům nebo organizacím, kteří by rádi využili značky a populárního formátu pro setkání zaměřené na svoje téma nebo svoji komunitu. Pod vlastní taktovkou a ve vlastní režii. Na podobný model přešlo i OpenCoffee v Praze - podívejte se na diskusi, která k tomu vedla.

V létě počaly při rozhovorech s Jendou Perlou a Honzou Bočkem nazrávat první kontury a první plod už se chystá na svět. Značku OpenCoffee tedy propůjčujeme pro měsíc říjen těmto dvěma gentlemanům a těšíme se na jejich pozvání. Mezitím probíhají diskuse s dalšími zájemci a tak pokud byste si chtěli střihnout vlastní brněnské OpenCoffee, ozvěte se.

Celý text / Read more...

6. 10. 2010

Co spojuje návštěvníky TEDxBrno?

Jaké jsou zájmy registrovaných účastníků TEDxBrno? O čem si budou chtít zítra povídat v kuloárech? Podívejte se na tag cloud (kliknutím zvětšit obrázek) sestavený z nejčastěji uvedených zájmů (odborných nebo osobních), které si účastníci zvolili pro svou jmenovku.

Největší povědomí i zájem o TEDx je vidět u mladší až střední generace - nejčastěji technologicky zaměření absolventi vysokých škol nebo pedagogičí či vědečtí pracovníci univerzit, případně podnikatelé, kteří díky videozáznamům přednášek z TED vzdělávají sebe nebo své studenty. Věkový průměr je 32, nejmladšího a nejstaršího z registrovaných dělí přesně 50 let.

Častým společným rysem jsou mezinárodní zkušenosti a kontakty s podobně zaměřenými lidmi v zahraničí. Fandové TEDx se rádi učí novým věcem a poznávají tvořivé, zvědavé a odvážné lidi s vizí, kteří se neradi nechávají zajmout svými oborovými škatulkami.

Podle Michely O’Connor Abrams, vydavatelky Dwell, je pravděpodobné, že TEDx komunita "bude hrát významnou roli mezi lídry v určování nových směrů". A tak se těším na výjimečně vzdělané, inteligentní a vnímavé publikum současných nebo potenciálních inovátorů města.

Celý text / Read more...

4. 10. 2010

Čeští designéři pro TEDxBrno

Jak vysvětlit fenomén TEDx konferencí? Co spojuje nejčastější témata a životní příběhy přednášejících? Jednu z možných odpovědí dává skupina deseti českých motion designerů, které dal dohromady Vít Zemčík. Pro TEDxBrno vytvořili animaci složenou z dílů, z nichž každý představuje jeden z pojmů charakterizujících TEDx konference.

Při zpracování měl každý volnou ruku a svůj díl vytvářel bez znalosti postupu nebo výsledku svých kolegů. Tedy nejen výsledek, ale i způsob, jakým celá animace vznikla, plně odpovídá duchu TEDx akcí. Pro výsledné video pak zkomponoval hudbu Jan Čechtický.

Děkujeme!Zvědavost - Miroslav Žáček
Vize - Skákala
Brno - Emil Gallík
Propojení - Vít Zemčík
Splněný sen - Aleš Kilián
Tvořivost - Věra Marešová
Oborový přesah - Lukáš Veverka
Společenství - Petr Bradáček
Odvaha a Nezávislost - studio Oficina

Celý text / Read more...

27. 9. 2010

10 dnů do TEDxBrno

TEDxBrno nás pohlcuje a řítí se vpřed tak rychle, že zachytit cokoli sem na blog zavání marnou snahou zadržet stárnutí myšlenky v momentě její formulace. Kdo jste na Facebooku nebo Twitteru, sledujte nás i tam, updatujeme skoro denně. A tak jen letmo...

Historicky první vstupenku na TEDxBrno z rukou Roberta Králíčka, zástupce Cisco ČR jako hlavního partnera akce, získal (zdarma) vylosovaný návštěvník třináctého OpenCoffee - Petr Gremlica. Před desátou hodinou pak odstartovaly Markéta Lukešová z Mitonu s Petrou Jelečkovou (naše nová posila v Brnopolis) online registrace a než se někteří vrátili z oběda, byla kapacita určená k volnému prodeji k našemu překvapení vyčerpána.

Na čekací listině máme už asi 40 lidí a do čtvrtka 30. září se definitivně rozhodne, zda některým z nich budeme moci uvolnit nevyužité rezervace pro zvané hosty. Děkujeme všem za tipy na inspirativní brněnské osobnosti s oborovým přesahem nebo zapálené hybatele místního dění, kteří od nás obdrželi nabídku divoké karty pro volný vstup.

Na webu akce najdete už profily všech vystupujících i kompletní seznam členů týmu, který TEDxBrno připravuje. Zbývá doplnit jen témata a rozdělení přednášek do obou bloků. Držte nám palce a zůstaňte na příjmu!

Celý text / Read more...

2. 9. 2010

Zažili jste někdy dernisáž? Přijďte na OpenCoffee 15. září do Falku

Chcete se sejít s organizátory první brněnské TEDx konference? Chcete mít novinky z první ruky k chystanému programu nebo si dokonce koupit první lístky? Právě tady odstartujeme online registrace a budete si moci koupit první vstupenky za hotovost.

Kromě toho představíme nového partnera Brnopolis pro tento rok a Roman Schwanzer se společně se zástupci města podělí o aktuální informace z příprav Mezinárodního domu, na kterých jsme s Brnopolis pracovali poslední měsíce.

Třinácté setkání OpenCoffee bude opět snídaní bez formalit. Žádný Powerpoint a jmenovky, jen horká káva nebo čaj a domácí štrůdl (na náš účet). Poznačte si - ve středu 15. září od 9.00 hod v kavárně Falk Cafe, Gorkého 12. Dernisáž bude v první řadě neformální derniérou výstavy fotografií brněnských cizinců, jejíž otevření proběhlo v červnu na našem expats meetingu. Kdo si nejlepší fotografie soutěže ještě nestačil prohlédnout, bude mít ráno poslední možnost.

Celý text / Read more...

1. 9. 2010

Brněnské necelebrity: Petr Vacek a jeho "Pětačtyřicítka"

Neautorizované daguerrotypie Brňanů a jejich DYI aktivit, jež provozují bez nároku na honorář či mediální humbuk.

Někteří mí kamarádi pracují v muzeu. Někteří tam pomáhají a další muzea zase navštěvují. Ovšem Petr Vacek si právě letos jedno muzeum založil a svépomocně zaplnil exponáty. A tak se tuto sobotu jedeme podívat na slavnostní otevření nového vojenského muzea Ludvíka Hynka, mapující odbojovou činnost v Ratiboři-Borči, jak praví přiložený plakát.

Petr, takto člen Klubu vojenské historie "Pětačtyřicítky" a zarytý Masarykovec, nejen tímto činem úspěšně nahlodává mou (dříve totální) skepsi k vojenství v kotlině české a vytahuje na světlo osudy, které mají s Terazkim a Kefalínem společného opravdu pramálo.

A těm, kterým se nechce hnát až do Ratiboře, dávám tip na on-line databázi pietních vojenských míst, kterou v Petr a ostatní aktivní přispěvatelé vytváří v duchu hesla "Národ, který nezná své hrdiny, riskuje, že žádné nebude mít, až je bude potřebovat!"

Stačí si najít pár životopisů těch, které tyto pomníky připomínají, a zažijete cyklovýlet s takovou porcí mrazivého adrenalinu, které se při běžném "keškaření" nedočkáte.


Ač majitel modré knížky, základního svazku knihovničky intelektuála, jsem vděčný za každou příležitost, kdy Petr zemitým komentářem provádí mé synky svojí sbírkou militárií. Až budou starší, snad je nechá nahlédnout i do deníků válečných veteránů, které válku popisují bez generálského nadhledu: vši v zákopech, zimu, hlad, hezký holky atd...

Ať včas pochopí, jaké peklo lidi potká, když fanatici pod hnědým, rudým a kdovíjakým praporem vyrazí budovat "nové" zítřky a převychovávají k tomu "nového" člověka. Když se Krylova příslovečná "lůza pod platanem" už nemůže dočkat zhroucení pravidel a jistot.

Ať jsou včas naočkovaní, že pocit bezpečí a jistoty domova je dar okolností, o který je třeba pečovat, a žádná samozřejmost. A kolik to stojí, když je potřeba zničehož nic náš malý, ale přece jen demokratický bordýlek chránit. Jo, pelíšky ...

V tomhle má Petr, jehož rodině šlo za války permanentně o krk, moji plnou důvěru. I profesně našel cestu, jak se k rodinné tradici přihlásit. A tady se prostě zajíždí na větší hlubinu, než jen okouzlené hraní si na vojáčky v dobové uniformě...


Celý text / Read more...

31. 8. 2010

Brno Business Toastmasters

If you are fan of public speaking or if you simply work as a leader, manager, sales person or lecturer there are ways how to improve your speaking or in more general communication and presentation skills.

You can certainly attend a course (expensive one!) and for few thousands Czech koruna, you will get 2 maybe 3 days of training. Usually lectors are rather theorist and you don't get lot of feedback on you personally in such short time. You will hear few tips, learn one or more methods how to prepare your speech, you will try some roles plays, get modest feedback on your performance and .. that's it.

Of course you can still read a book and memorize all of the theories how to use your body, what rhetorical devices are appropriate in various situations, how to be active listener or how to structure your presentations. But what is the value of this without practice? None.

This was also my situation about a year ago. But then I got lucky because I met Tony. Tony is a very interesting guy. He is in the age of typical Czech grandfather, travelled all around the world, has even experienced a war conflict and moreover he can read people like books. I saw his mastery in communication and dealing with people and during one day we opened the topic of a typical and very common rhetorical hiccup “Uhms and Ahms” or so called fillers (you may know other common fillers like "actually" or "like"). And I noticed he does not use any fillers at all, so I asked him "How did you get rid of this nasty habit?" and then I learned about Toastmasters.

There is no magic and no mystery. Toastmasters is international non-profit organization having clubs all over the world, where people interested in communication, public speaking and leadership meet and improve their skills in these areas.

During the typical meeting people learn and deliver prepared speeches, receive detailed feedback from other members and practice, practice and practice. Toastmasters provide detailed manuals for various types of speeches and leadership projects and continuously improve your speaking and presentation skills from basic to very advanced level.

From a beginning in 1924 at the YMCA in Santa Ana, California, Toastmasters International has grown to become a world –wide popular way how to help people become more competent and comfortable in front of an audience. The nonprofit organization now has nearly 260,000 members in over 12,500 clubs in 113 countries, offering a proven – and enjoyable! – way to practice and hone communication and leadership skills. You can find Toastmasters club in every single country of Europe, in each capital. There are 7 English speaking clubs in Czech Republic in Prague, Hradec Králové, Pardubice, Olomouc and finally Brno.

I still use some ahm and uhms. I still don't use all rhetorical devices I could and I still stand too still when giving speech, but I improved so much over the last year. I received lot of invaluable feedback from others. Learned to use anaphora and get rid of the cliché in my presentations. I also learned to understand body language and communication of others.

Toastmasters works. It really works and I can say that based on personal experience. Because it works I decided to launch Toastmasters club in Brno and get most of it. Club dedicated and focused on people who are managers, who work with people as leaders, who are running their business, who are selling products, who are teaching others or who are in general professionals, mature and experienced, having something to share and interested in meeting new people having the same background. If you want to improve your communication and leadership skills, meet some new people with common background you are invited to Brno Business Toastmasters club.

Next Brno Business Toastmasters club meeting is on Wednesday 22nd of September, from 18:30 on Holandská 5, Brno. I look forward to meet you there.

Peter Kruty

Celý text / Read more...

30. 8. 2010

Program TEDxBrno se už rýsuje

Od poloviny srpna můžete novinky okolo TEDxBrno sledovat na samostatném webu www.tedxbrno.cz, kde se v nejbližších dnech dozvíte podrobnosti o ceně vstupenek a termínu otevření online registrace. Mezitím postupně odhalujeme, na jaké přednášející se můžete těšit.

U všech se snažíme o to, aby byly výraznými osobnostmi spojenými s Brnem, za kterými jsou vidět unikátní výsledky jejich práce a které mají stále inspirativní nápady a zkušenosti. Chceme pro vás namíchat tématicky koktejl s oborovými přesahy, který se na obvyklých konferencích běžně nepodává. Chceme vám zpřístupnit novátorské pohledy na technologie, podnikání, kulturu, vědu, životní styl, veřejný prostor aj.

Jako prvního jsme představili architekta Adama Gebriana, který žil, studoval a pracoval v Amsterdamu, Rotterdamu, Praze, Paříži, Londýně a v Los Angeles. Od roku 2009 působí jako moderátor vlastního pořadu “Bourání” na Radio Wave. Podílí se na vzniku první soukromé školy architektury v ČR a je kurátorem výstavy Městské zásahy v Praze. 16. září se s ním můžete potkat v Brně při zahájení podobného projektu.

I další přednášející má za sebou bohaté mezinárodní zkušenosti, které mu dávají možnost srovnání. Designér a lektor Jiří Močička je nyní zaměstnán jako Senior Interaction Designer v londýnském studiu R/GA. Jeho doménami jsou interaktivní design, digitální média a uživatelské rozhraní. Absolvent VUT FAVU v Brně je držitelem Národní ceny za design, reference jeho prací zahrnují např. Sony, Nokia, Samsung, BBC, Adobe, Warner Brothers, Jack Daniels a na práci pro české pobočky Silicon Graphics a Eva Jiricna Architecture Ltd.

Další dva odtajníme tento týden, na výběru dalších a precizování témat dále pracujeme. Seznam doporučených kandidátů se rozšiřuje každým týdnem a výběr je pro nás čím dál obtížnější. Přesto nám posílejte dál svoje tipy, vodítka jsou zde.

Celý text / Read more...

26. 8. 2010

Vzhůru do Rosic! Na Rytířské klání o srdce dívek a paní!

Poslední srpnový víkend si už několik let rezervuji pro Rytířské klání o srdce dívek v Rosicích u Brna. Rytířský turnaj, lítý boj o pevnost, knechtové, kteří po týdnu robotování konečně spatří hradního pána, všudypřítomní ušmudlaní malí rytíři a pážata předškolního věku... To si prostě nelze nechat ujít.

Žádná nakašírovaná šou pro Japonce s fotoaparáty, ale obdiv k historii přetavený do aktivního koníčka mnoha nadšenců.

A hlavně chci váš zájem nasměřovat i na další akce brněnských Instruktorů, kteří provozují mezilidský "networking" již od dob, kdy tenhle anglo-český parazit v naší mateřštině ještě nestrašil. Mimo jiné i kultovní a slavnou noční šifrovačku TMOU

Rytířským kláním a dobýváním pevnosti vždy vrcholí týdenní zážitková Tvrz, při které přihlášení knechtové pomalu opravují zdevastovaný zámek, učí se středověká řemesla a postupně získávají jakás takás lidská práva, například na spacák a vlastní misku. Při tom si sáhnou na ledacos z reality středověku i vlastní osobnosti. Leckerý politik nebo manažer by takový týden potřeboval jako sůl, aby se jim lid nebo lidské zdroje zase proměnili v živé lidi.

A té romantiky středověku! Zvláště loni, když si před prvním útokem na pevnost jeden z rytířů vyžádal mikrofon a místo organizačních pokynů poklekl, aby jasnými a prostými slovy vyznal lásku své dívce a požádal ji o ruku. A když dotyčná slečna přišla a dala svému rytíři poněkud konsternovanou pusu, vypukly na mezi takové ovace, že se Hollywood mohl jít zahrabat!


K dlouhodobé činnosti Instruktorů ale chovám opravdový obdiv. Ačkoliv přiznávám, že některé jejich zážitkové akce by mi mohly způsobit traumátka různého rozsahu a intenzity a tak se na ně zbaběle nehlásím. (No co, vlastní rodina je také permanentní adventura svého druhu)

Co takhle zažít "leadership" během týdenní práce nikoliv s lidmi, ale s koňmi, kteří se vám mohou na naučené pindy akorát tak vykašlat? Navíc publikace Řízení koňských zdrojů v podnikové praxi dosud chybí v nabídce nakladatelství, které na nás chrlí tituly plné podnikatelské esoteriky; asi je rozebraná?

Nemám ale pochyb, že takový týden frekventantům zvýší příslušné kompetence při práci s mezkovitými a jankovitými podřízenými. I když na konci kurzu třeba nedostanou takové to krásné osvědčení z MS Office Publisheru.

Dosti jedovatostí a pošklebků, vzhůru do Rosic!Celý text / Read more...

11. 8. 2010

Trefí se Městské zásahy v Brně do černého?

Doufám, že projekt Městské zásahy, který v Brně proběhne na podzim, zanechá pozitivní stopy nejenom v některých neutěšených městských prostorech, ale hlavně probudí zájem odborné i laické veřejnosti o nejnovější trendy a zkušenosti z vývoje současného urbanismu ve světě. Věřím, že jedním ze „zásahů do černého“ bude také osobní přítomnost architekta Adama Gebriana, který byl kurátorem Městských zásahů v Praze.

Moc mi imponuje jeho záměr, kterým chce proměnit Ostravu na místo pro šťastný život i to, jak tento záměr dovede prezentovat. Lidí, kteří se umí srozumitelně vyjadřovat o složitých systémech, je totiž u nás málo – a město je velmi složitým komplexním systémem.

Navíc – zatímco v některých oblastech se úroveň znalostí i moderních dovedností u nás cíleně zvyšuje (jazyky, informační technologie, ekologie, sex i bankovnictví), všeobecná povědomost občanů o tom, jak se v posledních desetiletích proměňují města na celém světě, spíše upadá. Dozvědět se více o zkušenostech s realizací velkých rozvojových projektů nebo regenerací městského prostředí v zahraničí je možné jen v několika málo odborných časopisech.

U nás ani ty nejčtenější deníky nemají odborného redaktora, který v tomto oboru zasvěceně a pravidelně informuje čtenáře. Důsledkem rostoucí všeobecné neznalosti současných trendů i historie vývoje města je, že lidé jsou již předem negativně naladěni vůči všem záměrům ve svém okolí a diskuse o většině projektů jsou smutnou přehlídkou nedorozumění. Ostatně i o tom píše Adam Gebrian na svém blogu 27.6.2010.

Moc bych si proto přála, aby přístup architekta Adama Gebriana „zasáhl“ v Brně nejenom studenty FA VUT (někteří se s ním v Brně setkali již vloni na podzim na workshopu Compact City), ale také lidi, kteří o městě rozhodují, nebo rádi a suverénně tato rozhodnutí ovlivňují. Nejdůležitější je ovšem najít způsob, jak oslovit onu dosud mlčící většinu obyvatel města, která si rozhodně zaslouží mnohem více pozornosti.

„Zásahem do černého“, který by mohl začít systematicky měnit situaci k lepšímu, by podle mne bylo, kdyby brněnská veřejnost dostala možnost soustavného („celoživotního“) vzdělávání v problematice praktického urbanismu – tj. aby měla trvalý přístup k potřebným informacím se srozumitelným výkladem a také příležitost slyšet odborníky z celého světa. Tuto možnost by měli v rámci výuky dostat také žáci i studenti všech brněnských škol! Tak široký osvětový koncept však nelze prakticky realizovat v současných velmi komorních prostorách existujícího Urban centra na Staré radnici.

Větší „Urban Forum“ by mohlo vzniknout a úspěšně fungovat v pasáži rekonstruovaného paláce Jalta. Jsou to ve skutečnosti poslední a současně nejlepší prostory, vhodné pro tento účel v historickém jádru města. Právě zde má Brno stále ještě jedinečnou příležitost využít pro tolik potřebný přímý kontakt s veřejností bezbariérově přístupnou pasáž i podzemní prostory - v objektu, který patří městu a sousedí s radnicí, kde pro tyto aktivity není vhodné místo.

Pro budoucnost Brna by mohlo Urban Forum sehrát velmi důležitou roli - občané by tu našli ucelenou představu o vývoji města v posledním století a všechny důležité aktuální záměry a projekty. Byly by zde dostupné v tištěné podobě také všechny vypsané tendry a výběrová řízení a lidé by se na nejasnosti mohli přímo zeptat přítomné odborné služby. Prostory v podzemí (bývalé kino a klub) by mohly sloužit jak pro kulturu, tak pro vzdělávací pořady, projednávání územního plánu i dalších velkých projektů, workshopy a diskuse s českými i zahraničními odborníky a to i formou videokonferencí, na které nemá zatím laická veřejnost v Brně nikde přístup.

Mohlo by zde fungovat komplexní Infocentrum pro turisty i místní obyvatele s prodejnou Brunensií, kavárnou i občerstvením se speciální regionální nabídkou. Na ně by navazovaly prostory pro další zařízení (např. pro Family Point, nebo sídlo „City Centre Management“ - podle příkladu sesterského Leedsu - operativní skupiny, která se bude starat o kvalitu prostředí v centru města.) Mohly by se zde odehrávat zajímavé výstavy Centra architektury (které na Starobrněnské ulici svou výstavnickou činnost končí), nebo prací studentů Fakulty architektury i dalších brněnských škol. Jako názorná pomůcka by se tu prakticky uplatnil i existující dřevěný model centra města.

Myslím, že Brno si takové Urban Forum zaslouží.

Celý text / Read more...

8. 8. 2010

Rozhodnuto. TEDx Brno bude 7. října v Umprum

Račte si poznačit do svých notýsků, podložek a founů. Premiéra TEDx Brno proběhne ve čtvrtek 7.10. v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie na Husové. Kdo by měl obavu, že se neutrhne z práce, nezoufejte - začneme až odpoledne a networkovat u dobrého vína s myslí dokořán můžeme až do pozdního večera.

Registrace otevřeme v září, ale do volného prodeje nepůjde všech sto míst. Vstup však bude možné získat i jinak, nechte se překvapit. V nadcházejících dnech vám představíme samostatný web konference, hlavního partnera akce a samozřejmě první přednášející.

Tvořivost, samostatnost, nezávislost, interdisciplinarita, různorodost, společenství, otevřenost, propojenost, sdílení, důvěra, odlišnost. To jsou příklady klíčových slov, kterými můžeme charakterizovat program konference. Pár dní před námi plánují TEDx v kanadském Oakville (poblíž Toronta), středomořský v Cannes a alsaský v Mulhouse, o týden později pak v Krakově.

Přednášející pečlivě vybíráme z desítek navržených kandidátů a celý srpen budeme nadále sbírat další tipy na inspirativní osobnosti v různých oborech, které mají co nového sdělit a pro svoje nápady nadchnout ostatní včetně neodborníků (speciálně vítáme vaše doporučení těch, kteří mají vztah k Brnu nebo regionu, tj. které zde žili, studovali nebo se tu narodili nebo tu mají nějaké zázemí). Znáte takové?Na Facebook stránce TEDxBrno pro vás vybíráme záznamy vystoupení z velkých TED konferencí. Tady je další ukázka - vystoupení Clay Shirkyho (se slovenskými titulky), který už před pěti lety mluvil o vlivu tradičních institucí s pevnou organizační strukturou vs. volně koordinovaných skupin jednotlivců, o masové amatérizaci žurnalistiky nebo teorii dlouhého chvostu.

Celý text / Read more...

27. 7. 2010

Look at Brno "a few" days ago

Look at the old photos of Brno HERE. Would you prefer to live in B/W without WiFi, iPhone, iPad and other geek-beloved toys? Don't be panic, time stream is irreversible, most probably.
Does anybody have photos of Brno around 2100? Just to know in the middle of what we are living now...

Anyway, Jiří Kinter, thanks for posting it.
Celý text / Read more...

14. 7. 2010

Flashmob: velka vodní bitva na Náměstí Svobody

A Facebook pravil
Událost: Velká vodní bitva "Brno"
Kdy: 15. červenec od 19:00 do 20:00
Kde: náměstí Svobody, Brno
Podrobnosti ZDE

Již zítra nás čeká akční osvěžení a boj proti vedru se zbraní v ruce. Ve středu Brna dojde ke střetům a skřekům z(ne)přátelených gangů, čekám i chladnokrevné šakaly, kteří svou oběť zkropí po pečlivě přípravě a nepozorováni.A protože půjde, doufám, pouze o mírné porušování vyhlášek v mezích zdravého rozumu, jsem za a zneužívám Brnopolis k následujícímu apelu bojovníkům za vyšší vlhkost vzduchu:

- zde přestává politika, toto je sprostá hygiena muž proti muži. Idioty, kteří z happeningu chtějí dělat něco jiného, ponechte laskavě doma.
- vynechte z bojů civilní obyvatelstvo s deštníky v rukách
- zdravotnický personál s ručníky v rukou je pod ochranou mezinárodních úmluv
- obchodníci, po zásahu čistěte své výlohy za pomocí mopu a ekologickz šetrných saponátů

Je vidět pokrok, který jsme za dvacet let demokracie učnili. Za totáče organizovala pracujícím poněkud jednostranná osvěžení vodními děly StB, navíc v rámci svérázně pochopené canisterapie pouštěli na lidi i psy. Zaplať pámbu, že tohle je inciativa zdola.

Celý text / Read more...

30. 6. 2010

Assistance for international researchers

For already two years now South Moravian Centre for International Mobility hosts EURAXESS point offering services for international researchers in Brno. If you are working in research in Brno – both in the academia and private companies – or you are planning to do so you have a perfect occasion to ask for the assistance with obtaining visas for you and your family and also all other practical questions related to your stay in Brno.

Funded by the Czech Ministry of Education and given the background of the European network, this service guarantees a professional level and is free of charge for international researchers and their hosting institutions.

Besides consulting we also invite international researchers and their family members to apply now for the Summer school of Czech in Třešť (Czech-Moravian highlands, 11.-17.7.) to EURAXESS coordinator (Ondřej Daniel, ondrej.daniel@jcmm.cz). We also organize a two-day trip to Lednice and Mikulov (30.9.-1.10.) with visits of local monuments and tasting the local specialities (wine included). Registration for the summer school is CZK 1000 deposit per person. This deposit will be refunded after the Summer school in full amount. The overnight in Mikulov costs CZK 700 per person, the rest of the trip is free of charge.

Ondřej Daniel

Celý text / Read more...

28. 6. 2010

Brno as you've (perhaps) never viewed it

It’s always intriguing to learn how others view something you’re familiar with. And when that something is Brno, and the person experiencing Brno for the first time is The Guardian travel editor Tim Bryan, the result is both refreshing and surprising.

I mean, it’s not so often that you come across adjectives like “stunning” and “laid-back” in connection with Brno. For the full story, and a view of Brno that will warm the heart of every Brno patriot, click here.

Don Sparling

Celý text / Read more...

24. 6. 2010

Býti v Brně žebrákem ve smyslu vyhlášky 6/2010? Bejvávalo...

Není nad příběh s dobrým koncem: Pouliční muzikant v Brně už není žebrákem ve smyslu vyhlášky 6/2010, jak si všimla média tady i tam, a ještě si Brňané užili spontánní mejdan na České.

Status buskerů, který 1. náměstek primátora Daniel Rychnovský na Brnopolis Expat Meetingu jadrně vyhodnotil jako "blbost, že by měli městští pokutovat muzikanty. To jsme schválili proto, aby nikdo na ulici netahal lidi za rukávy o peníze",  změnila s účinností od 22.6. úprava sporné vyhlášky.

Další krok je teď ovšem na muzikantech, aby opravdu chodili do středu Brna hrát! Já si na závěr neodpustím pár poznámek, protože každý úspěšný projekt vyžaduje "debrief" a "Lessons Learned"

O jazyku vyhlášky proti žebrání (k pročtení ZDE)

Kamenem úrazu vlastně není samotný záměr vyhlášky, ale jeho zoufalá právní realizace, která svojí pendrekovou dikcí stále dává příliš horlivým ochráncům pořádku možnost prohlásit za žebrotu kde co. Udělená výjimka totiž nijak nezměnila v zásadě nedemokratický princip negativního vymezení, které žebrotu definují toliko krátkým výčtem, co žebrota není. A to není správné

Proto žádám každého, koho napadne právně rozumná stylizace vyhlášky, ať ji sepíše a postoupí některému ze zastupitelů.

O pouličním hraní

Souhlasím s basákem Hoochie Coochie Bandu Pavlem Všianským, že dobré muzikanty v brněnských ulicích je zatím nutno hledat s rozžatou lucernou za bílého dne.Tímto apeluji na zručné amatéry skrytě jamující po hospodách a klubech, ať se jdou rozšoupnout do ulic.

Líbí se mi představa nedělního bloumání s pytlíkem drobných mezi nenazvučenými performery v Denisových sadech, na České atd... I pouliční muzicírovaní má fungovat na základě respektu k "publiku" a k ostatním muzikantům. Jak už jsem zmínil v LN, dobrý muzikant ještě není ten, kdo má nejhlasitější djembe nebo kombo.

O happeninguNultá noc Buskerů, tento víc happening, než protest, ukázala, že lidem se pouliční hraní líbí a stála by za opakování. Jen by posluchači neměli být obtěžováni pazvuky, které mají jediný účel, vzbudit v kolemjdoucích stud, ze kterého se vykoupí pětikačkou a rychle utečou.

Nachmelení bubenící, kteří si spletli číslo vyhlášky a demonstrovali proti zákazu veřejného pití alkoholu, mě neoslovili. O nějaké produkci pro druhé nemohla být řeč a spíš blokovali Českou soukromou bubnovačkou, které chybělo jen prase na rožni uprostřed. Píšu jak zaprděný třícátník? Asi jo.

O záměru vyhlášky

Záměr vyhlášky proti žebrání ale považuji za rozumný, nemám rád, když mě o drobné prudí nahlas například sjetí pankáči s velkými psy a ještě mě u toho oslovují za hranicí argotu. Mnozí, se kterými jsem při happeningu diskutoval, nicméně pochybují, že vyhláška dokáže něco víc, než jen "uklidit žebráky z očí". Dokážou jim policisté při "odklízení" alespoň naznačit, kde mohou svoji situaci řešit, pokud sami chtějí?

Na druhou stranu ale věřím náměstku Rychnovskému, že velké procento žebrajících se pozice popeláře Doolitla, svého času nejoriginálnějšího moralisty v Anglii, vlastně vzdát nechtějí, protože je pohodlnější být "černým pasažérem". Ale to už je jiný příběh.

Celý text / Read more...

22. 6. 2010

Zajímá vás téma „Voda v Brně“?

Pokud ano, tak přijďte ve středu 23. června 2010 v 17 hodin do sálu Slévárny Vaňkovka. Bude tam třetí veřejné informační a diskusní setkání k projektu Revitalizace staré Ponávky.

Budete tam seznámeni s návrhy Komplexní revitalizační studie Staré Ponávky včetně vizualizací návrhů úprav na konkrétních lokalitách. Jsou pozváni lidé z veřejné správy, zástupci vlastníků pozemků v dotčeném území, odborníci, ale i zainteresované veřejnost, takže lze očekávat zajímavou diskusi, do které můžete přispět svými podněty a postřehy „odjinud“!

Obnovování původních vodních toků je v posledních letech ve světě velmi rozšířené – výrazně totiž zvyšuje kvalitu života a atraktivitu městských center. Ilustrační fotka je např. z Lipska, kde odkryli a upravili části vodního kanálu, který byl desítky let zasypán. V centru jihokorejského Soulu doslova exhumovali historickou říčku Cheong-gye-cheon, kterou v minulosti pohřbili pod tělesem dálnice...

Revitalizace staré Ponávky je součástí mezinárodního projektu REURIS, financovaného z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Vedoucí projektu je Ing. Hana Bernardová z Odboru územního plánování a rozvoje MMB.

Celý text / Read more...

16. 6. 2010

Brnopolis expats meeting opened the way for setting up the international club

The Brnopolis expats meeting held on Thursday, June 10, was the very first event in Brno of its size bringing together expats from creative professions and the representatives of the local institutions related to foreign professionals.

The informal meeting also marked the opening of the Brnopolis photo exhibition Brno through the eyes of expats and awarded the contest winners. The exhibition supported by the City of Brno and Infosys BPO will be opened until July 2nd. Check it out.


Eighty attendees of various creative professions and over twenty nationalities had a chance to network and taste Moravian wine in the atrium of the Faculty of Social Sciences, Masaryk University. The Brno City Guides and South Moravian Survival Kits (published by the RRAJM agency) were available free.


Don Sparling guided us through the short programme presenting the Brnopolis proposal of the international club services, sharing experience of international companies in Brno and interviewing Rostislav Košťál, the artistic photographer and the photo jury member.


The first deputy of the City Mayor, Dr. Daniel Rychnovský, described the proposed club as "a good starting point for the newcomers, as well as an advisory point for placed foreigners". Brnopolis is ready to start in autumn. Now it's the politicians' turn.

Photos by Zdeněk Kolařík, Eva Staňková and Roman Schwanzer
Celý text / Read more...